Dossiers ‘behartiging touringcarbelangen’ door Stichting Welkom Amsterdam

 1. Project Stewards Touringcar

Doel: per 1 januari 2019 heeft de gemeente dit project van ons overgenomen, nadat wij dit sinds 2011 onder onze hoede hadden. Vanaf enige afstand het project in de gaten houden en signalen doorgeven aan de gemeente.

Output: dit project heeft in 2020 en 2021 niet gelopen i.v.m. Corona. Er waren geen touringcars in de stad.

2. Nieuwe Convenant College – Stichting Welkom Amsterdam

Doel: in verband met aflopende convenant 2015 -2020 nieuw convenant met College van B&W tot stand brengen, dat tot voorbij de verkiezingen 2022 loopt.

Output: er is een nieuw convenant gekomen (getekend op 6 juli 2020) dat doorloopt tot in 2024. De stichting blijft belangrijk aanspreekpunt voor het College als het gaat om touringcar-gerelateerde vraagstukken.

3. Ondernemersoverleg Stationseiland

Doel: naar alle (toekomstige) plannen en tijdelijke omleidingen kijken vanuit de touringcarbranche en ingrijpen waar nodig.

Output: Haltes Barbizon en Lovers blijven langer operationeel dan eerder door de gemeente beoogd. In Agenda Touringcar (zie aldaar) is o.a. vastgelegd dat de haltes Lovers en Barbizon pas worden opgeheven nádat de transferlocatie touringcar – rondvaartboot (TTR) Ruyterkade Oost volledig operationeel is.

4. Werkgroep Touringcars (voorheen Stationseiland en Zuidelijke IJ-Oever)

Doel: actief bijwonen van de reguliere vergaderingen en waar nodig acteren.

Output: de stichting zit vooral stevig in het dosier TTR Zouthaven / Ruyterkade Oost. Mantra is en blijft dat de haltes in de binnenstad pas weggaan nádat deze TTR volledig operationeel is, d.w.z. voldoende halteerplekken voor touringcars, voldoende aanmeerplaatsen voor rondvaartboten en een aantrekkelijke loopverbinding tussen Zouthaven en Ruyterkade Oost. Het ideale plaatje zal waarschijnlijk en helaas niet meer worden gerealiseerd. Dit blijft een groot aandachtspunt. De gemeente wil RKO in de loop van 2022 operationeel hebben.

5. Agenda Touringcar 2020-2025

Doel: actief invloed uit oefenen op de inhoud van deze nota.

Output: de nota die in 2020 naar de gemeenteraad werd gestuurd, bevatte geen grote verrassingen meer voor ons en ligt in lijn met alle, grotendeels opbouwende gesprekken die we met ambtenaren Mark Sloothaak en Rick Batelaan hebben gevoerd. Het is duidelijk dat er naar ons is geluisterd en dat daardoor de frontale confrontatie, zoals bij de Nota Varen, werd vermeden. Met geleidelijke stappen en in goed overleg met een goede fasering bereik je veel meer en zonder onnodige juridische processen. Dit gezegd hebbend, moet wel worden geconstateerd dat de nota een grote verandering teweeg zal brengen voor het touringcar verkeer, zoals het geleidelijk naar buiten de Ring A10 verplaatsen van opstapplaatsen uit de binnenstad. Deze en andere veranderingen zijn echter al vijf jaar geleden in gang gezet, onder andere via de Nota Touringcar 2012-2020 en het Transitieplan Touringcars 2017 en nu ca. 50% uitgevoerd. Zie ook: overleg Autoluwe Stad, Programma Luchtkwaliteit, werkgroep Medegebruik OV-stations door touringcars en werkgroep Touringcarparkeren Zeeburgereiland. In de gemeenteraad heeft de stichting ingesproken en zich vanwege de kort beschikbare spreektijd gefocust op één punt, te weten: de geringe beschikbaarheid van elektrische touringcars in combinatie met de geringe mogelijkheden voor investeringen t.g.v. Corona.

6. Busstation CS

Doel: namens de touringcarsector in gesprek zijn met de gemeente over medegebruik van het Busstation achter het CS, in de wetenschap dat gebruik van de PH-kade in 2022 tot het verleden zal behoren en door de opening van de Noord/Zuidlijn daar ruimte is ontstaan.

Output: meegepraat over diverse gehouden en succesvolle pilots en evaluaties. Deelname meer touringcarbedrijven en Hop-On-Hop-Off proberen te faciliteren. Deelname werkgroep en stuurgroep. Heel actueel zijn nu de plannen voor het elektrisch opladen van OV-bussen op het platform, waardoor touringcars mogelijk vanaf 2022 geheel of gedeeltelijk moeten wijken. Onderzoek hiernaar loopt. Belangrijk voor de branche hierop te anticiperen.

7. Bruggen en Kademuren

Doel: touringcarbelang vertegenwoordigen bij enorm ingrijpende werkzaamheden kades en bruggen de komende jaren.

Output: gepleit voor alternatieve routes en vrije corridors, vroegtijdige communicatie en vasthouden aan 7,5 tonszone, met acceptabel ontheffingsbeleid 7,5 – 30 ton. Deelname werkgroep 7,5 ton-zone. Onze wensen zijn gehonoreerd, al moet er nog wel uitsluitsel komen over wat te doen met de gewichtsoverschrijding wegens accupakketten in kleinere touringcars tot 24 personen. De stichting stuurt aan op een ontheffingenbeleid in deze.

8. Knip Weesperstraat

Doel: de gemeente wil in 20123 alsnog een proef houden (en later wellicht definitief) om de Weesperstraat te knippen bij de Nieuwe Herengracht. De stichting is tegen de proef, maar wil als die doorgaat afdoende flankerende maatregelen voor touringcars.

Output: ondanks dat een meerderheid in de gemeenteraad de knip niet meer ziet zitten, gaat de proef gaat mogelijk in 2023 door. De touringcarhalte Mr. Visserplein blijft dan in gebruik en daarna kan men keren. Aan de zuidzijde kunnen touringcars dan halteren bij het grote Metropoolgebouw. Voor een halteerplek na de u-turn aan de overzijde is de stichting nog in overleg. Er komt t.z.t. een grote publiciteitscampagne o.a. via alle touringcarkanalen (o.a. Nieuwsbrief en Tourbuz). Als stichting willen we dat de proef niet doorgaat en willen liever meepraten over het alternatief zoals dat ik de Verkenning oostelijke Binnenstad (2021) staat beschreven: van 2×2 naar 2×1 rijstrook met flankerende maatregelen.

9. Overleg Autoluwe Stad

Doel: belangen touringcarsector te vertegenwoordigen bij het vergaande autoluwe beleid van de gemeente.

Output: touringcarvrije stadshart is waarschijnlijk nu uitgesteld tot januari 2023 (eerst: 2018), een touringcarluw Centrum in 2022 ingegaan, een touringcarluw gebied binnen de A10 in 2025, er komt een ontheffingsbeleid, Zuidelijke IJ-Oever en S100 (Stadhouderskade etc.) blijven de komende (vele?) jaren bereikbaar, extra haltes, bufferplaatsen, parkeerplaatsen en overstaplocaties voor touringcars, het tonnage van de zone wordt niet teruggebracht naar 5 ton, blijft 7,5 ton (= gewicht touringcar 24 personen). Deze zullen straks zonder ontheffing overal mogen komen. Zie ook Programma Luchtkwaliteit en Bruggen en Kademuren. Momenteel zijn we in overleg over de extra touringcarhaltes aan de S100 en Weesperstraat.

10. Programma Luchtkwaliteit

Doel: belangen touringcarsector te vertegenwoordigen bij de plannen om binnen enkele jaren tot een betere luchtkwaliteit in Amsterdam te komen.

Output: deelgenomen aan diverse overleggen. In 2025 dienen alle touringcars binnen de A10 uitstootvrij te zijn. Dit zou eerst eerder hebben plaatsgevonden. Branche heeft nu langer de tijd zich aan te passen, maar het is maar de vraag of dit gaat lukken (zie Werkgroep Laadvisie). Centrum gaat in principe in januari 2023 op slot voor niet zero-emissie touringcars. Hiervoor komt een ontheffingenbeleid waarover de stichting meepraat. Stichting streeft voor (voorlopig) openhouden Zuidelijke IJ-Oever voor touringcars Euro 6 of schoner.

11. Werkgroep Laadvisie

Doel: realistische doelstellingen in de Laadvisie van de gemeente zien te krijgen.

Output: in de concept-laadvisie staat na onze input opgenomen dat de elektrificering van touringcars flinke vertraging zal oplopen door de geringe beschikbaarheid van elektrische touringcars en daarbovenop de Coronapandemie. Wanneer er wel geëlektrificeerd gaat worden in de branche zullen de touringcars over het algemeen op eigen terrein gaan opladen. Buiten de stad zullen snellaadstations komen (vooral voor touringcars van verder weg en buitenland) voor bijladen. Het is niet wenselijk dat touringcars gaan opladen in de binnenstad, omdat ze hiermee de schaarse touringcarhalteerlocaties langdurig bezet houden. Een en ander conform de input van de stichting die daar enkele touringcarbedrijven bij heeft betrokken.

12. Werkgroep Ruyterkade Oost

Doel: belangen van de touringcarsector te vertegenwoordigen bij de grootschalige bouwactiviteiten in het Oosterdok / Booking.com.

Output: nu de Oosterdokstraat tijdelijk is afgesloten, dient al het bouwverkeer en auto’s voor de parkeergarage Oosterdok over de Ruyterkade Oost te rijden. Dit is een belangrijke locatie voor riviercruise-touringcar geworden. Tevens niet-officiële bufferplaats.  De wegens de werkzaamheden opgeheven touringcarhalteerplekken dienen zo spoedig mogelijk weer opengesteld te worden. De verkeerslichtregeling met de Ruyterkade is bijgesteld, waardoor de touringcars sneller weg kunnen rijden. Vanwege de Coronapandemie waren er na maart 2020 geen overleggen meer.

13. Werkgroep medegebruik OV-stations door touringcars

Doel: kijken of de bestaande grote OV-stations in Noord, Sloterdijk en Zuidoost efficiënter kunnen worden ingericht en/ of met een efficiëntere exploitatie kunnen werken, waardoor er ruimte wordt vrijgespeeld voor op- en afstapplaatsen voor touringcars.

Output: de stichting participeert in de stuurgroep. We hebben al bedongen dat – mocht er ruimte worden vrijgespeeld – dit alleen maar gaat werken als de haltes gereguleerd gaan worden op kort gebruik en er in de omgeving bufferlocaties komen. Dit was opgenomen in de opdrachtverlening van het onderzoek.

14. Werkgroep Touringcarparkeren Zeeburgereiland P+R Zeeburg

Doel: P+R Zeeburgereiland moet wijken voor woningbouw en wordt verplaatst naar de A10 door een groot gebouw met autoparkeren en touringcarparkeren gegane grond op loopafstand van de halte van de IJ-tram.

Output: Voor een voorziening als deze hebben we jarenlang gepleit. De stichting geeft input en zorgt dat enkele touringcarbedrijven ook aan de digitale tafel zitten. Betreft niet alleen inrichting en boogstralen, maar ook sociale veiligheid, verkeersveiligheid, ook voor de passagiers, voorzieningen voor chauffeurs etc. Buiten de ca. 20 parkeerplekken, komen er op verzoek van de stichting nu ook twee in- en uitstaphalten in of in de nabijheid van het gebouw.

Guido Frankfurther

April 2022